کفر و ایمان

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

پدیده شناسی کفر

۷ بازديد

پدیده شناسی کفر

12- ایمان به آخرت بعنوان یک مصلحت عام بشری عین حقیقت است و این بدان معناست که بهتر است که حیات اخروی باشد، خدا باشد و معاد باشد و انسان با مرگش نابود نشود. حتی اگر پس از مرگ به دوزخ رود زیرا بهر حال عذاب کشیدن بهتر از نابودن است هر چند که عذاب دوزخ هم پایانی دارد و رحمت خدا عاقبت بر عدل او فائق می آید. این منطق مصلحتی دین و ایمان است.

 

13- و لذا شاهدیم که امروزه پدیده ای به نام دین درمانی در جهان در حال توسعه است که بهترین درمان امراض عصبی و روانی و گاه جسمانی است.

 

14- اینست که حتی کافرترین آدمها هم در خلوت تنهائی خود سعی می کنند حداقل باور اخروی را حفظ کنند تا بتوانند ادامه دهند و در سختی ها بخود تسکین دهند.

 

15- بهر حال اثبات علمی-تجربی حیات اخروی و عالم غیب امروزه امری ساده است. وجود عالم خواب و رویا بهترین دلیل کافی بر این امر است که انسان بدون بدن هم زندگی دارد.

 

از کتاب پدیده شناسی عرفانی ص 172

89- کتاب صوتی (15) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

89کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

گفتگوئی بین کفر و ایمان

۱۵ بازديد

گفتگوئی بین کفر و ایمان

یکی می گفت : اگر به اندازه کافی پول داشتم خدا هم از من راضی خواهد بود زیرا بخاطر پول مزاحمش نمی شوم و تظاهر به پرستش او نمی کنم زیرا او از ریاکاران بیزار است.

گفتم : خدا از پولدارها هم بیزار است.

گفت: پس معلوم است که بخیل است و گدایان خود را دوست می دارد و ریاکاران را که او را بخاطر نان می پرستند.

گفتم: خدا فقط گرسنگانی را دوست می دارد که او را بپرستند بی آنکه توقع نان از او داشته باشند.

گفت : پس معلوم است که خدا مرض مردم آزاری دارد و علاوه بر این توقع غیرممکن هم از بشر دارد. چگونه می توان با شکم گرسنه او را پرستش کرد.

گفتم: اتفاقاً فقط با شکم گرسنه و بدنی رنجور و در حالیکه آدم آرزوی مرگ می کند می تواند خدا را بپرستد و بخواند زیرا او مقیم وادی فناست و آدمی تا بوی فنا به مشامش نرسد بوی خدا را درک نمی کند.

 

از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 28

 85- کتاب صوتی (1) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (2) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (3) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (4) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (5) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (6) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85- کتاب صوتی (7) خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

85کتاب خداشناسی ربوبی (رب شناسی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95