عشق جنسی

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

۱۰ بازديد

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):

 

1-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن و نیازم را برآورده ساز می گوید: من عاشق تو هستم و می خواهم خودم را فدای تو کنم پس بگو که چه کنم! یعنی نیاز خود را تبدیل به نیاز طرف مقابل می کند و جای خود و او را عوض می کند و این مالیخولیای عشق است.

 

2- به بیان دیگر عشق لباس و عنوانی محترمانه و مقدس بر حقارت نیاز جنسی است که: من عاشق تو هستم نه محتاج تن تو! و این ادعای عشق که به بیانی نیاز به وصال روح است وصال و ارضای جسمی را هم بر طرفین حرام و زهر می سازد زیرا هر دو مجبورند تا نقش دو تا روح و فرشته را بازی کنند. مثل اینکه کسی بخواهد عملیات خود در مستراح را هویتی مقدس سازد. و اینست که روابط جنسی که لباس عشق می پوشد تبدیل به زجر و عذاب و هزار دروغ و ریا شده و عاقبت رسوا گشته و به عداوت ختم می گردد و خیانت و گاه جنایت.

 

از کتاب شطحیات استاد علی اکبر خانجانی ص5

 

1- شطح عشق 2- شطح هوش 3- شطح شریعت 4- شطح لاهوتی 5- شطح توحید 6- شطح امامت 7- شطح وجود

115- کتاب صوتی (1) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

115- کتاب صوتی (2) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

115- کتاب صوتی (3) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

115- کتاب صوتی (4) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

115- کتاب صوتی (5) شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

115- کتاب شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)   

                  

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95