بی همتا

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

کتاب های صوتی (زیپ شده)

۲۷ بازديد

دانلود کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده )

1- کتاب صوتی ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) - ۱۳۶۰

2- کتاب صوتی آیا است، است؟ (نجوایی با دل خویشتن) - ۱۳۶۰

 3- کتاب صوتی غزل هستی - ۱۳۶۳

 4- کتاب صوتی غزل عشق (مجموعه اشعار) ۱۳۶۵-۱۳۷۵

5- کتاب صوتی کتاب چیزها (فلسفه وجودی اسلام) - ۱۳۷۰

6- کتاب صوتی گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) - ۱۳۷۱

7- کتاب مبانی ریاضیات عرفانی (فلسفه اعداد)  - ۱۳۷۱(صوتی ندارد)

8- کتاب الممنوع (ام الکتاب) – ۱۳۷۲(صوتی ندارد)

9- کتاب صوتی حق الیقین (۲۰۰۰ حکمت) -  ۱۳۷۲

10- کتاب صوتی قرآن الساعه (تفسیر، تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) - ۱۳۷۵

 11-کتاب صوتی عین الیقین (تفسیرعینی آیات محکمات قرآن) - ۱۳۷۶

12- کتاب صوتی جانشین خدا - ۱۳۷۶

13- کتاب صوتی خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) - ۱۳۷۶

14- کتاب صوتی مادیت آدمی - ۱۳۷۶

 15- کتاب صوتی غزلی زدگرسو (ترجمه برگزیده ادگاردآلن پو) - 1377Edgar Alan Poe)  )

16- کتاب صوتی هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علی (ع)٫ گلچینی ازنهج البلاغه٫غررالحکم) - ۱۳۷۵-۱۳۷۶

17- کتاب صوتی حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری ازگابریل مارسل) -1377 Presence & immortality) )

18- کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 1)

 19-کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 2)

 20-کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن) - ۱۳۷۷ (The Principle of Principles 3)

21-  کتاب صوتی کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی ‌عناصر فرهنگ و تمدن  - ۱۳۷۷) (The Principle of Principles 4)

22- کتاب صوتی کاتاچوو (بازی کودکانه) (پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) - ۱۳۷۷

23- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری ازپل تیلیخ) - ۱۳۷۷ (Dynamism of Faith)

24- کتاب صوتی اینست انسان (فلسفه اراده وهنرازمیا‌‌ن برخاستن) - ۱۳۷۸

 25- کتاب صوتی من و تو (ترجمه اثری از مارتین پوپر) - ۱۳۷۸

26- کتاب صوتی پایان فلسفه (فائق آمدن بر ماورای طبیعت – ترجمه اثری ازمارتین) - ۱۳۷۸ (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

27- کتاب صوتی چه باید کرد (دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان) - ۱۳۷۹

28- کتاب صوتی فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) - ۱۳۷۹

 29-کتاب صوتی فلسفه غرائز (بوده شدگی انسان) - ۱۳۷۹

 30- کتاب صوتی فلسفه وجودی زن (ماده وجود۱)(کندوکاوی در وجود زنانه) - ۱۳۷۹

 31- کتاب صوتی فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) - ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

32-کتاب صوتی حقیقت چیست - 1379What Is the Truth) )

 33- کتاب صوتی تراژدی کافی ‌نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) - ۱۳۷۹

34- کتاب صوتی معمای آزادی  - ۱۳۷۹

 35- کتاب صوتی شناخت شناسی‌ - ۱۳۷۹ (Epistemology)

 36- کتاب صوتی هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - ۱۳۸۰

37- کتاب صوتی کندوکاوی در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - ۱۳۸۰

 38-کتاب صوتی خداشناسی اجتماعی (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربیت عرفانی)(ثبت کتابخانه ملی‌:۸۳-۳۰۰۱۱ )

39- کتاب صوتی محاق (مغانه)  - ۱۳۸۰ (Dark Side of the Moon)

40- کتاب صوتی درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

41- کتاب صوتی خاطرات حواس - ۱۳۸۱

 42-کتاب صوتی من- تو- او (جان_جامعه_خدا) - ۱۳۸۱

 43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 44- کتاب صوتی ابر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

 45- کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم (کندوکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم) - ۱۳۸۲ (The Myth of Post-modernism)

46-کتاب صوتی شوکران حقیقت (هفت وادی معرفت عشق) - ۱۳۸۲

47- کتاب صوتی خداشناسی طبیعی (سیر پیدایش خدا در انسان) - ۱۳۸۲ (Natural Theology)

48- کتاب صوتی دعای عرفه آخرالزمان - ۱۳۸۳

49- کتاب صوتی امامیه و مذهب اسماعیلیه - ۱۳۸۳

 50-کتاب صوتی حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان (کشف حجاب از تاریخ تمدن) - ۱۳۸۳

 51- کتاب صوتی رجعت شریعتی‌ (نظری برهویت عرفانی دکترعلی ‌شریعتی ‌و انقلاب اسلامی) - ۱۳۸۳

 52- کتاب صوتی سرّ واژه (کندوکاوی درذات زبان بشری) - ۱۳۸۳ (The Secret of Word)

53- کتاب صوتی یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

54- کتاب صوتی فلسفه جهانی ‌دین - ۱۳۸۴ (Universal Philosophy of Religion)

 55- کتاب صوتی فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

 56- کتاب صوتی مالیخولیای پزشکی‌ (فلسفه طبّ) - ۱۳۸۴ (Melancholy of medicine)

57- کتاب صوتی علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک ازنظرمعرفت شیعی - ۱۳۸۶

 58-کتاب صوتی فلسفه وجودی مرد (ماده وجود 3)(کاوشی ‌در ذات نرینگی) - ۱۳۸۵

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

60- کتاب صوتی خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

61- کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

62- کتاب صوتی تاریخ انقلاب ایرانی درعصرجدید -۱۳۸۶

 63- کتاب صوتی حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

 65- کتاب صوتی ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) - ۱۳۸۷

66- کتاب صوتی سرالاسرار - ۱۳۸۷ (The Secret of Secrets)

 67-کتاب صوتی حق و باطل - ۱۳۸۷

68-کتاب صوتی نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) - ۱۳۸۷

69- کتاب صوتی فلسفه اندیشه گری بشر (خود آگاهی ) - ۱۳۸۷

70- کتاب صوتی مصاحبه ای با آدمها (کشکول من) - ۱۳۸۷

71- کتاب صوتی شبی با خدا (گفتگوی خود به خودی) - ۱۳۸۷

72- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌ذهن (شناخت شناسی ‌شیعی) -  ۱۳۸۷ (Phenomenology of mind)

 73-کتاب صوتی انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی ائمه و چهارده معصوم) - ۱۳۸۷‌ (The Complete Man 1)

74- کتاب صوتی شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

75- کتاب صوتی فلسفه انقلاب (فلسفه انقلاب،فلسفه سرنوشت،فلسفه پیروزی - ۱۳۸۷ (Philosophy of Revolution)

 76- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌قرآنی- ۱۳۸۷ (Quranic Phenomenology)

77-کتاب صوتی فلسفه ازدواج و زناشویی (آدم و حوّا) - ۱۳۸۷ (Philosophy of Adam & Eve)

 78-کتاب صوتی فلسفه اعتیاد - ۱۳۸۷

79- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - ۱۳۸۷ (Theosophical Journals)

80 - کتاب صوتی ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصرما (گفتگوی خصوصی با دکتر علی ‌اکبر خانجانی) - ۱۳۸۷

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

82- کتاب صوتی انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

83- کتاب صوتی حکمت نوری (اشراق) - ۱۳۸۷ (Elightening Wisdom)

 84- کتاب صوتی معناشناسی (علم تأویل٫ معنای معنا) - ۱۳۸۷ (Logology)

 85-کتاب صوتی خداشناسی ربوبی (رب شناسی) - ۱۳۸۷

86-کتاب صوتی اسرار صلوة (فلسفه نیایش) - ۱۳۸۷

87-کتاب صوتی آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

88- کتاب صوتی قرآن فارسی‌ (مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیرمحکمات قرآن به نظم قرآنی) - ۱۳۸۸ (Persian Quran)

89- کتاب صوتی پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

 90-کتاب صوتی عبادت صدیقین (اقامه صلوة آخرالزمان) - ۱۳۸۸ (Truthful Worship)

 91-کتاب صوتی چهلچراغ معرفت (مثنوی بود و نبود) - ۱۳۸۸ (Dialectic of Bing & None)

 92- کتاب صوتی سرگذشت روح من (فرستاده مردم به سوی خدا) - ۱۳۸۸ (The life of My Soul)

93-کتاب صوتی بارانداز حکمت - ۱۳۸۸ (The Terminal of Wisdom)

 94-کتاب صوتی چشم خدا (هستی‌شناسی ‌شهودی) - ۱۳۸۸ (Gods Eye)

 95- کتاب صوتی عشق شناسی - ۱۳۸۸ (Theosophy of love)

96-کتاب صوتی عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

97- کتاب صوتی حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

 98- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌هویت انسانی‌ - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Human Identity)

99- کتاب صوتی مدینه فاضله اسلامی (تصویری از جامعه امام زمانی‌) - ۱۳۸۸

100- کتاب صوتی سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

 101-کتاب صوتی پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

102- کتاب صوتی پدیده شناسی ‌توحیدی - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Oneness)

103- کتاب صوتی متافیزیک زندگی‌ - ۱۳۸۸ (Metaphysic of life)

104- کتاب صوتی شهادت نامه - ۱۳۸۸ (Eye Witness)

105- کتاب صوتی نقد اندیشه مطلق (ذهن الهی) - ۱۳۸۸ (Critic of Absolute Mind)

 106-کتاب صوتی مراد و مرید (مصاحبه‌ای با دکترعلی ‌اکبر خانجانی) - ۱۳۸۸

107-کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) - ۱۳۸۸

 108- کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) - ۱۳۸۸

109- کتاب صوتی نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) - ۱۳۸۸

110- کتاب صوتی یک بار دگر محمد (ص) (هنرعشق ورزی عارفان) - ۱۳۸۸

 111- کتاب صوتی انوار حکمت نبوی, سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص) - ۱۳۸۹

112- کتاب صوتی حکمت امامیه - ۱۳۸۹

113- کتاب صوتی مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

 114- کتاب صوتی اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

 115-کتاب صوتی شطحیات (تأویل عشق هاهوهی) - ۱۳۸۹ (The Great Revealed Secrets)

116- کتاب صوتی تأویل ترجمه فارسی دعای سحرامام محمد باقر (ع) - ۱۳۸۹ (The dawn worship)

 117-کتاب صوتی اسمای الهی (فلسفه تسبیح) - ۱۳۸۹ (The Names of God)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

119-کتاب صوتی توحید عملی (پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) - ۱۳۸۹ (Practical Oneness)

120- کتاب صوتی نیستی شناسی (فلسفه فلسفه) -  ۱۳۸۹ (Theosophy of None)

121- کتاب صوتی چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

122- کتاب صوتی فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم (تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) - ۱۳۸۹

 123-کتاب صوتی زمینه مردم شناسی عرفانی (جامعه شناسی قرآنی) - ۱۳۹۰ (Basic Theosophical Sociology)

124- کتاب صوتی مبانی روانشناسی عرفانی (روانکاوی قرآنی) - ۱۳۹۰

125- کتاب صوتی آفرینش عرفانی (خلق جدید) - ۱۳۹۰ (Theosophical Recreation)

 126- کتاب صوتی اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

 127-کتاب صوتی عرفان تاریخ (فلسفه قرآنی تاریخ) - ۱۳۹۰ (Theosophy of History)

 128-کتاب صوتی زمینه متافیزیک قرآنی (متافیزیک به زبان ساده) - ۱۳۹۰ (Quranic metaphysic)

129- کتاب صوتی جوشن کبیر (ترجمه و تفسیرعرفانی) - ۱۳۹۰ (The great armor worship)

 130-کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

131- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد دوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

 132-کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد سوم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

133- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد چهارم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

134-کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد پنجم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

135-کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

136- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هفتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

137- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد هشتم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

138- کتاب صوتی مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

 139-کتاب صوتی مهدی نامه (دعای غیبت و ظهور امام زمان عج)(دعای سباسب) - ۱۳۹۱ (The testament of mahdi)

 140-کتاب صوتی علی نامه (خطبه های نادره امام علی (ع)،خطبه غدیر،خطبه یوم العیدین،خطبه نورانیه) - ۱۳۹۱ (The testament of Ali)

141- کتاب صوتی از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) - ۱۳۹۱

 142- کتاب صوتی قیامت نامه (اسرار واژگون سالاری بشر) - ۱۳۹۲ (The secrets of human reversality)

 143-کتاب صوتی ذکر(روش شناسی ‌قرآن درخلق جدید انسان) - ۱۳۹۲ (Eternal Now)

144- کتاب صوتی کلمة الله ( تعین کلمةالله در آخرالزمان) - ۱۳۹۲ (The word of allah)

145- کتاب صوتی حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) - ۱۳۹۲

146-کتاب صوتی فقط خودِ خودت را بپرست - ۱۳۹۲

147- کتاب صوتی معاد ( وعده خدا با خلق) - ۱۳۹۲ (Resurrection)

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) - ۱۳۹۲ (Womanly self-knowledg)

 149-کتاب صوتی عقل الهی - ۱۳۹۲ (Divine of wisdom)

150- کتاب صوتی سرٍّ ایمان (وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) - ۱۳۹۲ (The Secret of faith)

151- کتاب صوتی قلم خدا (معرفت شناسی قرآنی) - ۱۳۹۲ (The pen of god)(Quranic epistemology)

152- کتاب صوتی خضرنامه – ۱۳۹۲

153- کتاب صوتی دوستِ دوست

154- کتاب صوتی بود نبود - ۱۳۹۲ (Emamieh ontology)

155- کتاب صوتی مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 156- کتاب صوتی راز دهر - ۱۳۹۲ (Secret of the time)

157- کتاب صوتی دعای ظهور امام زمان

158- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۱ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۱ Quranic Theosophy)

159- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

160- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۳ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۳ Quranic Theosophy)

 161-کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

 162- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۵ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۵ Quranic Theosophy)

163- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۶ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۶ Quranic Theosophy)

164- کتاب صوتی خداشناسی امامیه جلد۷ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی ) - ۱۳۹۳ (۷ Quranic Theosophy)

165-کتاب صوتی حدیث وجود - ۱۳۹۳ (Principles of Quranic wisdom)

 166-کتاب صوتی  دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology) (1)

166- کتاب صوتی دیالکتیک دیالکتیک (مذهب رندان) - ۱۳۹۳ (Dialecticology) (2)

 

167- کتاب صوتی دائرةالمشارق والمغارب ربوبی - ۱۳۹۳ (Quranic Dialectics)

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

169-کتاب صوتی علم رحمت مطلقه – خلقت رحمانی وخلقت رجمانی - ۱۳۹۴ (The absolute mereiful seience)

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) - ۱۳۹۴ (The apocalypse of family)

 171-کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج) - ۱۳۹۴ (Earthy paradise)

 172- کتاب صوتی درجستجوی عقل – درجستجوی معنا -  ۱۳۹۴ (The concept of conception)

173- کتاب صوتی مبانی عرفان امامیه -  ۱۳۹۴

174- کتاب صوتی شیطان شناسی-  ۱۳۹۴

175- کتاب صوتی فطرت خدا و فطرت بشر -  ۱۳۹۴

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)