علل بیماری و اعتیاد

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

بیماری و بی کسی

۱۴ بازديد

بیماری و بیکسی 

33- آنچه را که انسان بیماری مینامد ( اعم از امراض تن و اعصاب و روان ) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست بدارند ( در ورای هر نیازی ) بیماریها بتدریج محو می شوند. زیرا آدمی در بیکسی، محصور و مجبور و منقبض و در هم پیچیده و فشرده و در زیر پای دل خویش لگد مال می شود و امراض روی مینماید. دل، دوستی مخلص می خواهد تا برایش فراهم نکنی از تو انتقام می گیرد. پس طبیبی جز حبیب خالص و پاک وجود ندارد.

 

از کتاب حق و باطل تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص5

 

 67- کتاب صوتی (1) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (2) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (3) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (4) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (5) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (6) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (7) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (8) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (9) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (10) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (11) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (12) حق و باطل – ۱۳۸۷

67- کتاب صوتی (13) حق و باطل – ۱۳۸۷

67کتاب حق و باطل – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

درد خدا ( علل بیماری ها )

۱۷ بازديد

علت درونی بیماریها

 

مسئله بیماریهای بشر محصول ناکامیهای وی در امیال و آرزوهای آگاه و ناآگاه وی است. این یک تعریف بشری از علت امراض است چه جسمانی، روانی، عاطفی، و چه متافیزیکی. و کلاً امراض و ناهنجاریها و رنجهای بشری را میتوان به همین چهار دسته تقسیم بندی نمود: سر درد، پریشانی فکر، نفرت و ترس چهار نمونه از این چهار دسته بیماری هستند. در واقع این چهار دسته کلی از رنج و بیماری را می توان به این گونه هم بترتیب عنوان کرد: امراض جسمی، امراض ذهنی، امراض قلبی و امراض وجودی.

 

گفتیم که امراض و رنجهای بشری حاصل ناکامیهای اوست. ناکامیها به بیان دیگر همان پوچ شدگیهاست: ابطال تلاش ها! 

 

از کتاب دردِ خدا تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

فهرست کتاب :

جادوی درد - سلامتی - علت درونی بیماری ها - انواع دردها و علل بیرونی - فقر - سنت - تبعیض - درد بی درمان - درد خود خواسته (تمارض) - علل علمی امراض - اخلاق و بیماری - درد خود -شناسی - درد نان - درد رابطه - دردمندان و دردشناسان بزرگ - مادران - پیامبران - کافران حق جو - تباه شدگان - علی (ع)

 

40- کتاب صوتی (1) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (2) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (3) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (4) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (5) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (6) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (7) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

40- کتاب صوتی (8) درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God) 

40کتاب درد خدا (نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲) - ۱۳۸۰ (The Agony of God)

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

اخلاق عرفانی

۵۷ بازديد

اخلاق عرفانی

 

1- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین عقل و علم و باورهایش شود و این مقام صدق است.

 

2- به بیان دیگر عرفان، شناخت عقلی، علمی، قلبی، حضوری و شهودی و یقینی معارف دینی و الهی است.

 

3- پس عرفان حاصل درد دین و عشق به معرفت بنیادین زندگی انسان است و عطش خودشناسی و اندوه انسانیتی که باید باشد و نیست.

 

4- پس عرفان ربطی به کنجکاویها و ماجراجوئی های ماورای طبیعی ندارد.

 

5- همچنین عرفان هرگز حاصل نمی شود از برای کسانی که قصد استفاده دنیوی از معارف الهی را دارند.

 

6- همچنین عرفان ربطی به جن گیری و غیبگوئی و رمالی و جادو و کارهای خارق العاده و گنج گیری و درمانگری آنی و معجزه بازی ندارد.

 

7- همچنین هرگز کسی که می خواهد عارف شود نخواهد شد.

 

فهرست مطالب :

سیر و سلوک عرفانی-

اخلاق عرفانی:

 (نصیحت-خدمت-عبادت-معیشت-محبت-عدل-راست و دروغ-وظیفه شناسی-شکر-ازدواج و زناشوئی-فرزند-شغل-دوستی-صبر-نیکی و بدی-حیا-صدق-غیرت-ایثار-سخن-جماع-تغذیه-مشورت-معاشرت-تقلید-نظافت و نظم-نیاز-حسد-رسایت و سلطه-عزت-قرض-بلایا-ترس-خشم-سخاوت-توبه-توقعات-عصمت-ادب-اخلاق-)

 

-ایدئولوژی اخلاق عرفانی-عصر تقیه-پیر طریقت-جهاد فی الله-هفت هزار سال تنهائی- اخلاق الله- حجت های حق در میان خلق-عرفان بیماری-عرفان زن-نماز عرفانی-اخلاق روزمره گی- مبارزان اجتماعی- اوقات فراغت عرفانی- عرش عرفانی اخلاق

 

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)  

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

فلسفه عرفان درمانی

۷۸ بازديد

فلسفه عرفان درمانی:

 

تعریف عرفان درمانی

عرفان چیست؟

درمان چیست؟

بیماری چیست؟

انواع امراض

اشیاء

عشق ها

هراس ها

تبلیغات و وسوسه ها و شایعات

بخود-آئی به عنوان تنها راه درمان

معنای پیر

چند نمونه از عرفان درمانی

دانلود کتاب:

 59- کتاب صوتی  فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

 کتاب فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶ (Theosophy Therapy)

 

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

علت بیماری ها ( مبانی عرفان عملی )

۱۶ بازديد

27-علت بیماری ها :

- بیماری های مسری عارضه مردم پرستی است.

- بیماری های خونی (غلضت خون،چربی، اوره، قند و امثالهم) عارضه حرام خواری است و قبض رزق.

 

 - بیماری های موروثی و ژنتیکی عارضه نژادپرستی است که شامل خودپرستی جنسی و قومی می باشد. 

 

- بیماری های آلرژیک (انواع حساسیتها و وسواسها) عارضه تجمل پرستی و صنعت پرستی است.

 

-مرض نسیان و اختلال حواس و انواع آلزایمرعارضه دروغگوئی و ریاکاری و خودفریبی های مزمن است.

 

- سرطانها عارضه استکبار نفسانی است.

 

- ایدز عارضه بی وفائی و خیانت در رابطه است.  

 

-امراض کلیوی عارضه قطع امید کردن از رحمت خداست.                                        

 

-امراض گوارشی عارضه حرص و حسد است.                                                      

-اعتیاد عارضه خودبرتربینی و سلطه عاطفی و روانی بر دیگران است.                        

 

- اختلالات گوش و حلق و بینی عارضه عدم اطاعت از امر حق است.                            

- امراض جلدی عارضه ظاهرپرستی و جلوه گری است.                                           

-انواع افسردگی و استرس عارضه تکبر و انکار در قبال رحمت و محبت است.             

 

- مراض و انحرافات جنسی عارضه بی حیائی و بی تقوائی در رابطه با جنس مخالف و خودپرستی جنسی است.                                                                                

- ام اس عارضه انکار و جدال با موجودیت جنسی و جمالی است.                                          

 - جراحی های پلاستیک به قصد زیبائی بخصوص در مورد بینی عارضه نبرد با وجدان و فطرت خویش است.                                                                                  

- بیماری های ویژه زنان نشانه نبرد با زنانگی خویش و نیز سوء استفاده از جنسیت خویش است.        

 -همجنس گرائی نشانه فقدان ولایت مرد بر زن و انکار ولایت مرد از جانب زن است.        

 

-اختلالات تربیتی و روانی در کودکان عارضه فقدان ولایت زناشوئی در والدین است که زن صفتی پسران و مرد صفتی دختران از آن جمله است.                                              

-اختلالات جنسی در رابطه زناشوئی نشانه فقدان ولایت زناشوئی است.                          

- نازائی چند دلیل دارد که یکی از آنها نفرت زن از زن بودنش می باشد و دلیل دیگرش فقدان رابطه قلبی بین زن و شوهر است.                                                            

-سکته های مغزی نشانه قطع ارتباط کامل ذهن از دل است.                                      

-سکته های قلبی قبل از سن کهولت عارضه شقاوت و کینه توزی و انتقام جوئی است.  

 

قسمتی از کتاب مبانی عرفان عملی  تألیف استاد علی اکبر خانجانی                              

 

کتاب صوتی مربوطه:

 155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

لالائی شیطان

۳۸ بازديد

لالائی شیطان

 تا حد ممکن بایستی از صنعت و فرآورده هایش فاصله گرفت و همچون آتش دوزخ از آن برحذر بود خاصه از سیاست و طب و هنرش، که سه غارتگر اندیشه و جان و دل آدمی می باشند، یعنی از حکومت و طب و تلویزیون. یعنی بایستی از نانی که در دست حکومت است گذشت و از جانی که در دست پزشک است و از تفریحی که در نزد تلویزیون است. هر چه که این فاصله بیشتر باشد فاصله انسان با خودش کمتر است و امکان خیزش و رستگاری فراهم تر می آید. یا انسان از صنعت می گذرد و یا صنعت از روی نعش انسان می گذرد. و مابقی راهها همگی خودفریبی های مالیخولیائی حاصل از روانشناسی و فرهنگ و فلسفه ای است که صنعت برای پیروانش تدارک می بیند تا آنها را در ادامه این اطاعت محض تسکین دهد، لالائی شیطان است، چه سفسطه های کریشنامورتی باشد و چه قصه های کاستاندا و چه اشعار افیونی صوفی مسلکی رذیلانه و چه نئوبودائیسم صنعتی دست پخت آمریکا و انگلیس. همه راه علاجهائی که کاری به روش زندگی انسان نداشته باشد و وی را در آنچه که می خورد و می کند تقویت نماید ضد انسان است و به عذابهائی فوق عذاب منجر می شود. با قطع ارتباط با تلویزیون و طبیب و حکومت بخش عمده و بنیادی عذابها و زنجیرها از بین می رود و امکان بخود آمدن پدید می آید. اینها علاج نیست بلکه پیش شرط واجب بر علاج است که قدرت نجات را پدید می آورد. انسان صنعتی انسانی تحلیل رفته و ضد نجات است. انسان بایستی زشتی و شرارت خود را ببیند تا میل به نجات یابد و برای این کار بایستی بخود بازگردد تا اصلاً بتواند خود را ببیند. انسان صنعتی فقط احساس درد و زجر و ناتوانی و نابودی می کند و همین. و طالب مسکن است و نه درمان. صنعت با همه دستاوردهایش در عرصه علم و فرهنگ و هنر و طب و سیاست و رفاه فقط و فقط مسکن است: افیون!   

 

از کتاب اینست انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 88

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@