خودشناسی و عرفان

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

اخلاق عرفانی

۰ بازديد

اخلاق عرفانی

 

1- عرفان در لغت از عرفه و معرفت است و معرفت، شناخت حضوری و قلبی و شهودی را گویند یعنی آن شناختی که در دل تبدیل به یقین شده و در خون و جان و روان آدمی جریان یابد و زندگی آدمی عین عقل و علم و باورهایش شود و این مقام صدق است.

 

2- به بیان دیگر عرفان، شناخت عقلی، علمی، قلبی، حضوری و شهودی و یقینی معارف دینی و الهی است.

 

3- پس عرفان حاصل درد دین و عشق به معرفت بنیادین زندگی انسان است و عطش خودشناسی و اندوه انسانیتی که باید باشد و نیست.

 

4- پس عرفان ربطی به کنجکاویها و ماجراجوئی های ماورای طبیعی ندارد.

 

5- همچنین عرفان هرگز حاصل نمی شود از برای کسانی که قصد استفاده دنیوی از معارف الهی را دارند.

 

6- همچنین عرفان ربطی به جن گیری و غیبگوئی و رمالی و جادو و کارهای خارق العاده و گنج گیری و درمانگری آنی و معجزه بازی ندارد.

 

7- همچنین هرگز کسی که می خواهد عارف شود نخواهد شد.

 

فهرست مطالب :

سیر و سلوک عرفانی-

اخلاق عرفانی:

 (نصیحت-خدمت-عبادت-معیشت-محبت-عدل-راست و دروغ-وظیفه شناسی-شکر-ازدواج و زناشوئی-فرزند-شغل-دوستی-صبر-نیکی و بدی-حیا-صدق-غیرت-ایثار-سخن-جماع-تغذیه-مشورت-معاشرت-تقلید-نظافت و نظم-نیاز-حسد-رسایت و سلطه-عزت-قرض-بلایا-ترس-خشم-سخاوت-توبه-توقعات-عصمت-ادب-اخلاق-)

 

-ایدئولوژی اخلاق عرفانی-عصر تقیه-پیر طریقت-جهاد فی الله-هفت هزار سال تنهائی- اخلاق الله- حجت های حق در میان خلق-عرفان بیماری-عرفان زن-نماز عرفانی-اخلاق روزمره گی- مبارزان اجتماعی- اوقات فراغت عرفانی- عرش عرفانی اخلاق

 

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)  

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

مبانی هستی شناسی عرفانی

۶ بازديد

تعلیم و تربیت آخرالزمانی

 

تعلیم و تربیت آخرالزمانی، تعلیم و تربیت تاریخی نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخرالزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بن بست ها و مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است.

 

از کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی ص 47

 

فهرست همین کتاب :

مکان(آسمان) - اجرام ( عالم ارض-ماده) - انسان - زمان (دهر-عصر)- عرفان ( معرفت نفس-ذکر) - تاریخ (خلقت تشریعی-خلق جدید) - مدنیت(جامعه-ناس)- هستی شناسی تکنولوژیک-تعلیم و تربیت هستی شناسانه-هستی آخرالزمانی-زمان قهقرائی و رجعت ذاتی- دین و معنویت آخرالزمانی - انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی - هستی شناسی جمالی- هستی شناسی روحانی- آزادی عرفانی و ارداده به ظهور

113کتاب صوتی (1) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (2) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (3) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (4) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (5) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (6) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (7) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (8) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (9) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (10) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (11) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113کتاب صوتی (12) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

113- کتاب صوتی (13) مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology) 

113کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی - ۱۳۸۹ (Principles of Theosophical Ontology)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

سیر و سلوک عرفانی

۱۳ بازديد

شاید تو باشی

 

1- هر کسی دربدر در جستجوی خویشتن خویش است و این جستجوئی ذاتی است.

2- ولی آدمی در جستجوی خویشتن خویش در به در و شهر به شهر و شغل به شغل و یار به یار می گردد یعنی خویش را در غیر جستجو می کند.

3- در حیرتم از کسی که هر چیزی را جستجو می کند الا خودش را که گم شده است.(علی ع)

4- آدمی بهر کسی که می رسد در دل می گوید «شاید تو باشی»!

5- «شاید تو باشی » آن موتور محرکه جستجوگری انسان در سائرین است. یعنی در سائرین به جستجوی خویشتن هستیم.

6-«شاید تو باشی» همان راز عشق و دربدری بشر است.

7- آدمی با خودش غیر و بیگانه است و در بیگانگان بدنبال خود می گردد: در همسر، فرزند، دوست، معلم، پیر، خدا.

8- چرا آدمی در غیر و غربت، بیشتر بخود نزدیک است و خود را بهتر در می یابد و با خود آشناتر است.

کتاب سیر وسلوک عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 183 

 

فهرست مطالب:

راهنمای سیر وسلوک عرفانی - فلسفه وجود - معراج نامه - مرگ سفید - در وادی تنهائی - در وادی عشق - در وادی عبودیت - در وادی فنا- خداشناسی وجودی - الفبای تعلیم و تربیت - راز ناز و نیاز - شاید تو باشی 

100 کتاب صوتی (1) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (2) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (3) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (4) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (5) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (6) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (7) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (8) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (9) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (10) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (11) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (12) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (13) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (14) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (15) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (16) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (17) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (18) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (19) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (20) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (21) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (22) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

سرآغاز عاشق شدن

۱۷ بازديد

سرآغاز عاشق شدن

 

غایت سرنوشت هر بشری تنهائی کامل اوست. هر چه سریعتر و خالصانه تر به این غایت خود برسد از عذابها رسته است و بمیزانی که از این غایت می گریزد مجبور به خود-فریبی و مردم-فریبی می گردد و جز رسوائی و خفت و زجر نصیبی نمی برد. فقط انسانی که این تنهائی را درک نمود و حقش را فهمید و پذیرفت و تنها شد در روابط با دیگران هم نه تنها زجر نمی کشد و معذب نمی شود بلکه به آرامش می رسد و عزیز می گردد. هنگامی که بنیاد هر توقع و انتظار عاطفی و مادی و معنوی از دل انسان برکنده شد رستگار شده و آزاد و آسوده گشته و به سلامت تن و روح و رابطه رسیده است. کسی که فهمید و پذیرفت که جز خودش دوستی ندارد رستگار است. وقتی آدمی این حقیقت تلخ را پذیرفت که هیچکس دوستش ندارد به دوستی با همه میرسد و رستگاری همین است و این سرآغاز عاشق شدن است: عاشق همه. وقتی که آدمی فهمید و پذیرفت که هیچکس دیگری را دوست ندارد و بلکه خودش را هم دوست ندارد، نجات یافته است و این سرآغاز دوست داشتن است: دوست داشتن برای دوست داشتن! دوستی خالصانه و پاک و سالم یعنی همین!

 

از کتاب کاتاچوو(بازیهای کودکانه) تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص24

دانلود کتاب صوتی:

۲۲کتاب صوتی(۱) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۲) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۳) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۴) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

۲۲کتاب صوتی(۵) کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY) 

 

۲۲کتاب کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر)(CHILDISH PLAY)

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

خودشناسی-رب شناسی-خداشناسی-پدیده شناسی

۱ بازديد

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد چهارم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

مصاحبه ای با استاد خانجانی-زندگینامه استاد-دشمن تمدن-بدبینی-

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

انسان مومن-بیماری پوستی-گفتار درمانی-شستشوی مغزی-عصر حجر-... 

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

معرفت-عرفان زن-مربی معنوی-عرفان درمانی-...

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

عرفان عملی-تکنولوژی-تساهل در دین-...

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

فلسفه سینما-هستی-عداالت و برابری-دموکراسی-...

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

جبر و اختیار-جهانی شدن-دموکراسی-E=mc2...

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

بار هستی-ایدز-عقل و قدرت-عقل ناب-فلسفه-تنهائی-اراده-...

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

عشق و عدالت-علم و دین-حقیقت-آرایش-...

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

برابری-عورت-غیرت و عفت-...

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

آئینه-مطلق و نسبی-جهان های موازی-حکمت-بهشت-ماوراء طبیعت-...

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

فلسفه-تفاهم و تناقض-ایمیونولوژی-عشق و معرفت-...

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

حق وجود-حق با چیست-ماسکی به نام انسان-جبر و اختیار-ذهن-دلتنگی-هستی در دیگران-غم

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

تفکر و تخیل-التقاط-فهمیدن-میزان چیست-ذات و صفات خدا در انسان-پارادایم-تاریخ مذهب

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

متدولوژی دینی-اراده و زمان-ماوراء طبیعت-حافظه و معرفت-دنیا-مهم و فهم بشر-ریش-ماتریالیزم و ایده آلیزم 

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

معرفت نفس-مصاحبه با خدا-روانشناسی کفر-دروغ و ریا-خودکشی-مستی و راستی-صدق-درد تنهائی-احساس نابودی-عصر پوچی

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

خوشبختی-شناخت خدا-خود چیست-سخنی با جوانان-بیماری مقدس-خوبی و بدی-بخت-دل مومن-زنان متنفر از خود

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

صداقت-چه می خواهی-اراده-صبر و جبر-آیا خدا کافیست؟-تنبلی و منبلی-ناز-حسادت-مشیت الهی و انسانی

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

انواع خود-منافق-تفاوت انسانها-دل و ذهن-کافر کیست؟-امید-عذاب-

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

من،تو،او-زن و کینه-فلسفه نیاز-مذهب دلبخواهی-امید-خطرات خاطرات-خودپرستی-انواع افکار-خودشناسی

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

آبروی خدا-پس کی خودم می شوم-انسان شهید خدا-غایت صبر-دل شناسی-ترس از تنها شدن-مالیخولیای عشق-هدف از آفرینش-عجایب خودشناسی-من و غیر-دل شناسی

کتاب صوتی (20) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

از خودشناسی تا خداشناسی-خدا با کیست؟-یأس و امید-خودشناسی زن-انسان و شیطان-هدایت

کتاب صوتی (21) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

موت آخر-هویت واولوهیت-زن و خدا-اشد عذاب-خدا کجاست؟-مرگ خدا-ترس از مرگ-

کتاب صوتی (22) دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

کتاب دائرة المعارف عرفانی ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

چنین می گوید اَبَر انسان

۵ بازديد

اَبَر انسان:

 

هر انسان اهل معرفتی در اعماق وجدان و ذات خویشتن حضور کسی را درک می کند که به مثابه کمال مطلق خویشتن است و همانست که باید باشد. او همان امام غایب است، همان ناجی موعود اوست. ابَر انسان است.

 

آدمی به میزانی که با ذات خود در تماس و گفتگوست بتدریج او نیز از اعماق ذات لب به سخن می گشاید. و این از معجزات معرفت نفس است که: هر که خود را شناخت خدایش را شناخت.

«او» با من سخن بسیار گفت و مرا در ظلمات به نور رهنمون گردید و آنگاه برای سائر گروههای بشری نیز پیامی فرستاد که من پیام رسان او در این رساله هستم.

 

بشنوید: او خودِ خودِ شماست که با شما سخن می گوید. او انسانیت شماست، حقِ شماست، هموئی که در انتظارش به سر می بردید که از ذات شما آشکار شود.

 

از کتاب اَبَر انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

فهرست مطالب:

با بازیگران-منتظران-خویشاوندان-والدین-گنهکاران-واقع گرایان-پیروان آرمانشهرها-پیروان اصالت وجود-زنان-دیوانگان-دانشمندان-روسپی ها-جوانان-دولتمردان-عبادت کنندگان-آزادیخواهان-بخیلان-سوسیالیست ها-رسولان ابلیس-اهالی تمدن-ساکنان وادی اندوه-طالبان پیشرفت-بیماران-میهمانان-گوشه گیران-اهل ایثار-اهل مدرسه-اهل مدرسه-اهل حساب-اصالت گرایان-پیروان تجربه گرائی-روانکاوان-توبه گرایان-خود-شکنان-وظیفه شناسان-طالبان معرفت-اهل راز-به بن بست رسیدگان-اهل قلم-اهل ناز-شکنجه گران-انقلابیون-ظالمان-اهالی اعتیاد-آزارگران-با اهالی مذهب-دشمنانم-اهل تقلید-روشنفکران دینی-علت پرستان-جویندگان عدالت-اهل فلسفه-ابرو پرستان-مرده گان-اهل محبت-روستائیان-ناجیان-اهل تفکر-اهی موسیقی-یاران-اشتغال پرستان-ملایان-گدایان-فرصت طلبان-دزدان-نیهیلیست ها-مریدانم-همجنس گرایان-جاسوسان-احمقان-تو

 

  کتاب های صوتی :

 44- کتاب صوتی (1) ابَر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (2) ابَر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (3) ابَر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

44- کتاب صوتی (4) ابَر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)

 

44- کتاب ابَر انسان - ۱۳۸۲ (The Ultra Man)                

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

مذهب اصالت عشق

۸ بازديد

مذهب اصالت عشق

 

عشق شمشیر است آنهم با دوسر            یک سرش بر خود زند یک سر دگر

 

تقدیم به :

 

همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند. به این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش شوند. این کتابی برای  خواندن و فهمیدن و قضاوت کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است: عاشق عشق!

 

 1- خداوند جهان هستی را از کرمش آفرید زیرا نیازی به خلق آن نداشت چون قبل از جهان هم وجود داشت و وجودش همان عدم بود. و عدم نابترین و یگانه ترین و بسیط ترین و زلالترین و سبک ترین و لطیف ترین نوع وجود بود. و او از چنین وجودی که آرامش مطلق بود گذشت و از خودش بیگانه شد و این دوری و بیگانگی اش از خود، این چیزی شد که شاهدیم یعنی جهان هستی با هر چه که در آن است.

 

130- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (13) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (14) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (15) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (16) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (17) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

130- کتاب صوتی (18) مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

==================

 کتاب مذهب اصالت عشق (اسرار عشق قرآنی) جلد اول - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

 

از کتاب مذهب اصالت عشق تألیف استاد علی اکبر خانجانی جلد اول

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

777 راز توحیدی

۲۹ بازديد

اینست یگانگی

 

0+1+463- انسان تا پوچ نشود و پوچی اش را تصدیق نکند لایق و طالب محبت نمی شود یعنی با یک انسان یگانه ای که خود را نابود کرده است. اینست یگانگی!

 

0+1+479- یگانه شدن عین مردن در هر لحظه می ماند آنگاه که بر این وادی وارد نشده ای. و چون وارد شدی در هر لحظه، زندگیِ برتری یافتن است. اینست یگانگی!

 

0+1+482- یگانه شدن، چیزی شدن نیست بلکه پذیرش همانی است که هستی. اینگونه است که انسان همان میشود که هست. و چون هر کسی همانست که هست پس همه یگانه اند ولی این مقام خود را درک نمی کنند و لذا از آن می گریزند تا یگانه نباشند و نمی توانند. اینست یگانگی!

 

0+1+487- «آنکه نه حسرتی از گذشته و نه آرزو و نگرانی برای آینده دارد»قرآن. اینست یگانگی!

0+1+498- چاپلوسی و فحاشی دو صفت واحده مرد ستمگر نسبت به زن است. اینست یگانگی!

 

0+1+505- کافر، خود را مومن می داند و مومن، خود را کافر می داند. عالم، خود را جاهل می داند و جاهل هم خود را عالم می داند وو ... پس هر کسی کامل است. اینست یگانگی!

 

0+1+506 زنی که از مرد کینه و نفرت دارد روسپی می شود. اینست یگانگی!

0+1+514- بیان صادقانه و خاشعانه نیاز، عامل دوستی و زنده شدن دل است. اینست یگانگی!

53- کتاب صوتی (1) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (2) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (3) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (4) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (5) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (6) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (7) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب صوتی (8) یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

53- کتاب یگانه (۷۷۷ راز توحیدی) -  ۱۳۸۳ (The One)

از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

کتاب صوتی حقِ بودن

۲۸ بازديد

کتاب صوتی حقِ بودن

 

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

 در باره : 

حق بودن - حق دل - حق اندیشیدن - حق پوچ شدن - حق ایرانی بودن - حق بیماری -حق زناشوئی - حق ستم - حق روسپی گری - حق حسد - نظریه رشد - حق اراده - دنیا و آخرت - حق علیت - حق آشنائی - حق قلم - مستضعفین - جمال و وصال -آستانه حضور - حق عیش - حق اخلاص - در جستجوی حال - حق حق - فلسفه تنهائی آدم - خداشناسی منطقی- حق ماشین و تکنولوژی - حق آبرو - حق حساب - عشق هاهومی - حق حماقت - حق جمال - زیبائی شناسی - حق همنشینی - محفل انس - سوی بی سوئی - براهماکاری - زناشوئی عرفانی- روزمرگی - معمای قرآنی

 63-  کتاب صوتی (1) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (2) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (3) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (4) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (5) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (6) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (7) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (8) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (9) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (10) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (11) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (12) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

 

63-  کتاب صوتی (13) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

اینست یگانگی-

۲۲ بازديد

یگانگی

0+1+389- آنکه خدمت می کند حتماً مورد خیانت واقع می شود تا دست از این تحقیر بکشد. اینست یگانگی!

0+1+401- فقط انسان یگانه است که می داند و می تواند که خدا را چگونه صدا کند که شیطان پاسخ ندهد زیرا او معنای واقعی واژه ها را می داند و بلد است که حرف بزند و لذا حرفش را همه می فهمند. کسی که حرفش فهم نمی شود حرف زدن نمی داند و کلمات را نمی شناسد. اینست یگانگی!

 

0+1+422- کسی که رفتاری صادقانه و برخوردی قاطعانه و خالصانه با همسر خود نمی کند نه از روی لطف و ایثار و حتی ترحم است بلکه از فرط ظلم است که نمی خواهد همسرش از قلمرو سلطه او خارج شود. و لذا بالاخره با زجر و زور خارج می شود. اینست یگانگی!

 

0+1+424- زن براستی مجسمه شیطان است تا زمانیکه مرد را بواسطه پائین تنه اش به اسارت و بازی می گیرد و لذا خداوند هم او را از پائین تنه اش ساقط می سازد و این رابطه را برایش عذاب می کند و علناً روسپی اش می گرداند. اینست یگانگی!

 

0+1+425- آنکه تو را براستی دوست بدارد کسی را هم که تو دوست بداری نیز دوست می دارد هر چند که هووی اوست. این درس عبرتی از ابلیس است. اینست یگانگی! 

 

0+1+427- کسی را که خدا دوست بدارد او را فقیرترین و تنهاترین و مفتخرترین انسان روی زمین می سازد و تو هم اگر چنین کسی را دوست داشتی و اطاعتش نمودی خداپرستی. اینست یگانگی!

 
از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : khanjany.com  و  nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@